Allmänna villkor

Nedanstående villkor gäller som tillägg till enskilda uppdragsavtal mellan Roslagsfotograferna och uppdragsgivare.

Bokning
Vid bokning ska uppdragsgivaren ange uppdragets omfattning, ändamålet med fotograferingen, sättet för och omfattningen av bildernas användning, tekniska krav och övriga anvisningar av vikt för uppdraget.

Avbeställning
Om ett uppdrag avbeställs ska uppdragsgivaren alltid ersätta fotografens kostnader för egna avbeställningar som har samband med den inställda fotograferingen.
Uppdragsgivaren ska även ersätta fotografen för förberedelsetid och för avbokad tid som inte kan utnyttjas för annat uppdrag.

Bildurval
Fotografen gör urvalet av de bilder som kan godkännas och därmed levereras.

Reklamation
Uppdragsgivaren ska snarast granska levererade bilder. Önskas omfotografering ska detta meddelas omedelbart.
Bilderna anses alltid godkända när produktionsprocessen för deras användning har satts igång.

Användningsrätt
Bilderna får användas på det sätt och i den omfattning som särskilt avtalats vid beställningen. Annan användning kräver tillstånd från fotografen. Användningsrätten får inte upplåtas eller överlåtas till annan utan fotografens medgivande. Användningsrätten övergår till uppdragsgivaren/slutanvändaren när full betalning kommit fotografen tillhanda. En upplåtelse av rättigheter omfattar inte rättigheter som ingår i gällande eller kommande avtalslicenser eller motsvarande licenser som tecknas av fotografens förvaltnings- eller intresseorganisation.
Om uppdragsgivaren nedlägger sin verksamhet, inställer sina betalningar, blir föremål för ackord eller försätts i konkurs, återgår upplåtna rättigheter till fotografen
utan ersättning.

Exklusiv användning
Exklusiv användningsrätt innebär att fotografen inte har rätt att upplåta bilden till annan bildanvändare under den tid som upplåtelsen gäller. Vid uppdragsfotografering är
en upplåtelse icke-exklusiv om inte annat uttryckligen överenskommits.

Fotografens egen användning
Fotografen har alltid rätt att använda bilderna i egen marknadsföring eller egna projekt såsom utställning eller bokproduktion om inte annat uttryckligen angivits för
uppdraget.

Bildåtergivning
Bild ska återges med största möjliga hänsyn till originalets utförande. Ändring, bearbetning eller överföring till annan konstart får inte göras utan fotografens medgivande.

Namnangivelse
Vid användning av bild ska fotografens namn alltid anges.
Vid utebliven namnangivelse debiteras 100 % av grundarvodet eller adekvat arkivbildspris enligt SFF:s rekommendationer.

Äganderätt till bilder, returnering
Levererade bilder, liksom idé- och skissbilder, är fotografens egendom som efter avtalad användning ska returneras i oskadat skick.

Ansvar för tillhandahållet föremål
Uppdragsgivaren ansvarar för att föremål som lämnas för fotografering är tillfredsställande försäkrat. Fotografen ansvarar inte för skador på eller förlust av sådant föremål.

Personbild
En personbild är ett fotografi där identifierbar person/personer förekommer på bilden.
Uppdragsgivaren ansvarar för att sådant tillstånd finns som enligt gällande lagstiftning kan krävas när personbild används, exempelvis i kommersiell reklam respektive på Internet.

Pris och betalningsvillkor
På angivna priser tillkommer moms med 25 % om inte annat anges. När inget annat överenskommits gäller betalningstid och dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635). Betalningsvillkor: Faktura 10 dagar eller Swish.
Uppdragsgivaren är alltid betalningsansvarig oavsett om bild använts eller ej liksom när fotografering beställs för annan slutkund.

Otillåten användning m.m.
Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bild utgår ersättning motsvarande fotograferingsarvodet eller aktuellt arkivbildspris. På detta tillkommer ett skadestånd motsvarande minst samma belopp, dvs 100 % påslag.

Arkiv
Fotografen förbinder sig att bevara digitala bildfiler/originalbilder under en tid av fem år från tidpunkten för leverans.

Skadad eller förkommen bild
Om inget pris angetts debiteras skadad eller förkommen påsiktsbild med lägst 300 kr eller det högre belopp som framställning av likvärdig kopia kostar.
Skadad eller förkommen unik bild debiteras med lägst 10 % av gällande prisbasbelopp eller det pris fotografen angett.
Prisbasbeloppet 2016 är 44 300 kronor.
Återfinns och returneras förkommen bild inom sex månader från tidpunkten för fotografens leverans av bilden återbetalas ersättningen efter 20 % avdrag för hanteringskostnader.

Tvistelösning
I den händelse att tvist uppstår i anledning av tillämpningen av Svenska Fotografers Förbunds rekommenderade villkor för uppdrag, som inte kan lösas genom överläggningar mellan parterna, ska tvisten prövas i enlighet med gällande lagstiftning och av allmän domstol.